RMedia - Média & Digitální Agentura

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky R MEDIA, spol. s r.o. (dále jen “Obchodní podmínky”)

1. ROZSAH PLATNOSTI

a)  Obchodní podmínky upravují uveřejňování inzerátů, prospektových příloh a elektronické formy inzerce (dále společně jen “I​nzerce”​) v periodických i neperiodických titulech a elektronické formy inzerce na webových stránkách či v aplikacích (dále společně jen “​Tituly”​), které obchodně a mediálně zastupuje R MEDIA, spol. s r.o. (dále jen “​Mediální zastupitel”)​.
b)  Součástí Obchodních podmínek jsou aktuálně platné ceníky Inzerce, uveřejněné na webových stránkách Mediálního zastupitele: ​www.rmedia.cz
a)  Mediální zastupitel si vyhrazuje právo na změnu obsahu Obchodních podmínek. Aktualizované znění Obchodních podmínek bude vždy uveřejněno na ​www.rmedia.cz
b)  V případě rozporu ve znění Obchodních podmínek se za platné a zavazující považují Obchodní podmínky uveřejněné na ​www.rmedia.cz

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O INZERCI

a)  Inzerce se přijímá na základě písemné objednávky nebo objednávky opatřené elektronickým podpisem. Za písemnou objednávku se též považuje objednávka zaslaná e-mailem či faxem, pokud obsahuje naskenovaný podpis osoby oprávněné jednat jménem objednatele.
b)  Objednávka musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, zejména pak identifikační údaje o objednateli, tzn. obchodní firmu, název či jméno a příjmení objednatele, jeho sídlo, místo podnikání či bydliště, popř. kontaktní adresu pro zaslání potvrzení objednávky a faktur, IČ nebo rodné číslo, DIČ, bankovní spojení, jméno odpovědné kontaktní osoby, razítko objednatele, čitelně jméno a podpis objednatele, jeho statutárního orgánu nebo jeho oprávněného zástupce, a dále přesné zadání objednávané služby. Je-li objednatelem osoba, zprostředkovávající uveřejnění inzerce pro třetí osobu, musí objednávka obsahovat identifikační údaje o této třetí osobě a údaj, zda je k úhradě ceny povinen objednatel či třetí osoba. V případě objednávky na účet třetí osoby předloží objednatel odpovídající zmocnění této třetí osoby.
c)  Jako doklad o přijetí objednávky Mediální zastupitel vystaví, předá nebo doručí potvrzení objednávky, obsahující termín zveřejnění inzerce a kalkulaci ceny.
d)  Potvrzením objednávky je mezi Mediálním zastupitelem a objednatelem uzavřena smlouva o inzerci.
e)  Potvrzené objednávky speciálních forem inzerce, jako vkládané, všívané, popř. vlepované suplementy či předměty, se stávají pro Mediálního zastupitele závaznými v okamžiku dodání vzorových produktů a jejich schválení pracovištěm příjmu inzerce.

3. INZERTNÍ PODKLADY

a) Za včasné a bezchybné dodání inzertních podkladů na pracoviště inzerce Mediálního zastupitele, je odpovědný objednatel. Včasným dodáním se rozumí v termínech uvedených u jednotlivých produktů v těchto Obchodních podmínkách, případně na webových stránkách www.rmedia.cz

Pokud u konkrétního produktu není termín uveden, platí:

– magazínový formát produktu s měsíční periodicitou

Objednávky: 20 pracovních dnů před zveřejněním Inzertní podklady: 14 pracovních dnů před zveřejněním

b) Objednatel odpovídá též za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh pro inzerci. Mediální zastupitel není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob. V případě uplatnění nároků třetí strany v souvislosti s uveřejněním prokazatelně nepravdivého obsahu či právně nepřípustné inzerce je objednatel povinen převzít veškeré závazky z takovýchto oprávněných nároků vyplývající a je povinen nahradit Mediálnímu zastupiteli škody, které mu výše uvedeným nepatřičným jednáním objednatele vzniknou.

c) Podklady pro výrobu inzerce se objednateli vracejí jen na vyžádání. V úseku inzerce se uchovávají tři měsíce po uveřejnění, pokud není dohodnuto jinak.

d)  Podklady na el. médiích se objednatelům vracejí z důvodu hladkého průběhu případného reklamačního řízení nejdříve 15. den po zveřejnění inzerce.
e)  Jestliže je objednatel v prodlení s dodáním úplných a správných podkladů, je Mediální zastupitel oprávněn požadovat na objednateli náhradu škody tím způsobenou nebo je oprávněn od smlouvy o inzerci odstoupit.

4. RÁMCOVÁ SMLOUVA

a)  Hodlá-li objednatel uveřejňovat během určitého období inzerci daného rozsahu či finančního objemu, může s Mediálním zastupitelem uzavřít tzv. rámcovou smlouvu o uveřejňování inzerce v předem dohodnutém rozsahu, která opravňuje objednatele k okamžitému čerpání dohodnuté slevy. Rámcová smlouva může být uzavřena maximálně na období 12 měsíců a k její platnosti je zapotřebí písemné formy.
b)  Rámcová smlouva musí obsahovat pevně stanovené časové období, během kterého bude uveřejňována inzerce daného rozsahu či finančního objemu, z toho vyplývající slevy, titul (tituly), v kterém má být inzerce uveřejněna, případně další ujednání.
c)  Dle dohody stran může rámcová smlouva zahrnout i inzerci, která byla realizována v období 12 měsíců před koncem účinnosti rámcové smlouvy, za předpokladu, že tato inzerce byla řádně a včas uhrazena. Podmínkou je, aby cena této předchozí inzerce činila méně než 50% z celkového objemu inzerce stanoveného rámcovou smlouvou. Vznikne-li v důsledku zahrnutí již realizované inzerce do rámcové smlouvy v souladu s tímto odstavcem objednateli nárok na slevu z ceny této inzerce, bude tato sleva vyplacena až po ukončení účinnosti rámcové smlouvy, dříve jedině za předpokladu, že již došlo k vyčerpání objemu inzerce předpokládaného rámcovou smlouvou.
d)  Rovněž uveřejnění inzerce na základě rámcové smlouvy probíhá na základě jednotlivých objednávek.
e)  Slevy vyplývající z rámcové smlouvy budou poskytnuty pouze v případě, že inzerce v dohodnutém rozsahu bude v rámci stanoveného časového období řádně a včas zaplacena v souladu s aktuálním ceníkem (popř. v jiné, předem dohodnuté výši). V jiném případě nárok na sjednanou slevu zaniká.
f)  Objem i slevu sjednanou v rámcové smlouvě lze na základě dohody smluvních stran navyšovat, a to i opakovaně.
g)  Nebude-li během stanoveného časového období uveřejněna inzerce v dohodnutém rozsahu z důvodů, za které nenese Mediální zastupitel odpovědnost, zavazuje se objednatel uhradit Mediálnímu zastupiteli rozdíl mezi cenou za dohodnutý a za skutečně uveřejněný rozsah inzerce.

5. PODMÍNKY A ZPŮSOB ZVEŘEJŇOVÁNÍ INZERCE

a)  Mediální zastupitel si vyhrazuje právo oddělit inzerci od redakčního obsahu linkou, popřípadě rámečkem a označením inzerce slovy „INZERCE“, „KOMERČNÍ PREZENTACE“, „ADVERTORIAL“ či jiným obdobným způsobem společně s přiděleným číslem inzerce. V případě inzerce o formátu 1/1 strany na spad si Mediální zastupitel však vyhrazuje právo umístit toto označení přímo do plochy inzerce. Objednatel bere na vědomí, že takováto úprava nemůže být považována za důvod k reklamaci.
b)  U periodik Mediální zastupitel uveřejní inzerci ve všech jejich vydáních v souladu s objednávkou. Nepotvrdí-li objednatel ve své objednávce, že požaduje uveřejnit inzerci v elektronickém vydání, platí, že inzerce bude uveřejněna pouze v tištěném vydání včetně jeho případné kopie ve formátu PDF. Nepotvrdí-li objednatel ve své objednávce, že požaduje uveřejnit inzerci v tištěném vydání, platí, že inzerce bude uveřejněna pouze v elektronickém vydání s výjimkou případné kopie tištěného vydání ve formátu PDF.

c) Pokud objednatel neobjedná konkrétní typ, rozměr, umístění či termín inzerce, má se za to, že přenáší tuto volbu na Mediálního zastupitele s tím, že uhradí cenu inzerce odpovídající skutečně realizované inzerci. Mediální zastupitel pak zajistí uveřejnění inzerce dle vlastního uvážení, a to s ohledem na aktuální možnosti daného periodika.

d)  Pokud objednatel objedná inzerci o rozměrech, které neodpovídají standardním rozměrům inzerce titulu, bude inzerce v rámci technických možností přizpůsobena nejbližšímu možnému rozměru a tak také potvrzena a kalkulována.
e)  Mediální zastupitel si vyhrazuje právo upravit (zvětšit) rozměr inzerce z důvodů sestavení inzertní nebo redakční strany. V takovém případě hradí objednatel původně dohodnutou cenu bez ohledu na rozsah úpravy. Toto opatření se netýká hotových grafických podkladů.
f)  Mediální zastupitel si též vyhrazuje právo gramaticky upravit text inzerce podle platných pravidel českého pravopisu.
g)  Pokud objednatel předá graficky nezpracovanou inzerci, bude grafická úprava provedena v rozměrech odpovídajících předloze.
h)  Náhled vyrobené inzerce k autorské korektuře bude poskytnut objednateli pouze na požádání. Pokud se objednatel ke konečné úpravě ve stanoveném termínu nevyjádří, přestože mu byla prokazatelně doručena, má se za to, že s ní souhlasí. Standardní způsob zasílání autorských korektur je e-mailem, v souboru formátu .pdf či .doc.

6. PRÁVO ODMÍTNOUT INZERCI

a)  Mediální zastupitel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerce z důvodu nevhodného obsahu, původu nebo formy, a pokud je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy a zvyklostmi nebo odporuje zájmům či by mohlo poškodit dobré jméno Mediálního zastupitele či pokud je v rozporu s Kodexem reklamy jím zastupovaného titulu/média. Mediální zastupitel je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli, avšak není povinen odmítnutí zdůvodňovat.
b)  Je-li objednatel v prodlení s placením ceny inzerce, je Mediální zastupitel oprávněn pozastavit přijímání dalších objednávek objednatele, tj. uzavírání smluv o inzerci s objednatelem nebo uveřejňování další inzerce objednané objednatelem, a to do okamžiku úplného zaplacení ceny inzerce, s jejímž placením je objednatel v prodlení.
c)  Mediální zastupitel je oprávněn odmítnout zveřejnění inzerce, jehož grafická podoba kopíruje redakční prvky titulu, ve kterém má být inzerce zveřejněna. Stejnými prvky se rozumí například font, řez a velikost písma, způsob zalomení textu a jednoznačné grafické znaky titulu. Odmítnutí inzerce Mediálním zastupitelem z výše uvedených důvodů nezbavuje objednatele povinnosti inzerci uhradit v plné výši v případě, že byly podklady dodány po termínu uzávěrky příjmu podkladů.

7. NEPLNĚNÍ ZAKÁZKY

a)  Pro případ zásahu vyšší moci je Mediální zastupitel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody.
b)  Pokud nedojde vinou objednatele k naplnění dohodnuté zakázky, ze které byla objednateli předem stanovena příslušná sleva, je objednatel povinen po vyúčtování zakázky uhradit Mediálnímu zastupiteli rozdíl mezi dohodnutou a skutečnému plnění odpovídající slevou.
c)  Povinnost Mediálního zastupitele dodržet objednanou a potvrzenou pozici inzerce vzniká pouze v případě uplatnění příplatku za konkrétní pozici. Pokud Mediální zastupitel tuto povinnost nedodrží, nebude příplatek za konkrétní pozici uplatněn, avšak objednateli nepřísluší nárok na reklamaci.

8. CENA INZERCE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

a) Objednatel je povinen zaplatit cenu inzerce na základě daňového dokladu – faktury vystavené Mediálním zastupitelem.
3
b)  Ceny inzerce v jednotlivých Titulech, způsob jejich výpočtu a množstevní slevy jsou podrobně stanoveny v aktuálně platných cenících Mediální zastupitele.
c)  Mediální zastupitel si vyhrazuje právo stanovit smluvní ceny.
d)  V případě jednorázové objednávky fakturuje Mediální zastupitel realizovanou inzerci zpravidla do 5 kalendářních dnů po jejím zveřejnění. V případě průběžně poskytované inzerce se pro účely daně z přidané hodnoty považuje inzerce vztahující se k jednotlivým zúčtovacím obdobím, za které je Mediálním zastupitelem vystaven daňový doklad, a to za inzerci uskutečněnou k poslednímu dni tohoto období. Na žádost Objednatele zašle Mediální zastupitel společně s fakturou dokladový výtisk Titulu v elektronické podobě. Faktura je splatná do 14ti kalendářních dnů od vystavení, není-li dohodnuto jinak. Splatnost faktur pro objednatele se sídlem mimo území České republiky je 30 kalendářních dnů. K řádkové (kuponové) inzerci se dokladový výtisk neposkytuje.
e)  Neuvede-li objednatel přesný rozměr inzerce a ponechá úpravu na Mediálním zastupiteli, je podkladem pro výpočet ceny inzerce uveřejněný formát.
f)  Mediální zastupitel je oprávněn požadovat na objednateli zálohu nebo úhradu inzerce předem, a to na základě zálohové proforma faktury.
g)  Pokud nebudou pohledávky Mediálního zastupitele uhrazeny objednatelem ve lhůtě splatnosti, bude Mediální zastupitel postupovat v souladu s čl. 8 k) těchto podmínek a ustanoveními Občanského zákoníku.
h)  Závazek zaplatit cenu inzerce, který je plněn prostřednictvím banky, je splněn okamžikem připsání částky odpovídající ceně inzerce na účet Mediálního zastupitele.
i)  Pro případ prodlení objednatele s placením ceny inzerce se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% (slovy: jedné desetiny procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.
j)  Objednatel souhlasí s vystavováním a zasíláním zálohových proforma faktur a faktur ve formátu .pdf, na e-mailovou adresu pro tento účel objednatelem zvolenou a prohlašuje, že tuto emailovou adresu aktivně užívá. Objednatel dále v této souvislosti prohlašuje, že disponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření elektronické proforma faktury a faktury, zasílaných ve formátu .pdf.
k)  V případě pohledávek Mediálního zastupitele, které jsou více než 30 dnů po jejich splatnosti, je Mediální zastupitel oprávněn tyto předat externím společnostem k vymáhání. V takovém případě je Mediální zastupitel povinen uhradit kromě úroku z prodlení uvedený v odst. 8, písm. i) těchto Obchodních podmínek i veškeré náklady spojené s externím vymáháním dlužné pohledávky včetně nákladů na telefonické, písemné a faxové upomínky.
l)  Objednatel není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky vůči pohledávkám Mediálního zastupitele, ani je zastavit či jinak zatížit právem třetí osoby.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O INZERCI, STORNOPOPLATKY

a)  Objednatel má právo od smlouvy o inzerci odstoupit.
b)  Odstoupení od smlouvy o inzerci musí být učiněno ve formě písemného oznámení o odstoupení, které musí být doručeno Mediálnímu zastupiteli způsobem stanoveným pro učinění objednávky. Odstoupení od smlouvy není platné bez písemného potvrzení převzetí Mediálním zastupitelem.
c)  V případě odstoupení objednatele od smlouvy o inzerci po přijetí objednávky Mediálním zastupitelem je Mediální zastupitel oprávněn uplatňovat stornovací poplatky.
d)  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy o inzerci, je Mediální zastupitel oprávněn požadovat vrácení množstevních slev z cen opakující se inzerce nebo množstevních slev za objednaný objem inzerce, na které by objednateli tímto odstoupením od smlouvy o inzerci zaniklo právo. Mediální zastupitel je současně oprávněn požadovat po objednateli úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s odstoupením objednatele od smlouvy o inzerci.
e) Stornopoplatky:

Magazín Studenta

– 10 až 5 pracovních dnů před zveřejněním 50% z ceny inzerce
– 4 a méně pracovních dnů před zveřejněním 100% z ceny inzerce

V termínu kratším než 5 pracovních dnů před zveřejněním lze inzerci zrušit jen s přihlédnutím k aktuálním podmínkám a k možnostem Mediálního zastupitele, resp. zastoupeného titulu/média. V takovém případě bude objednateli fakturována plná cena inzerce tak, jako by byla uveřejněna. Plná cena inzerce bude též fakturována v případě vyřazení objednané inzerce z tisku či jejího nezveřejnění z důvodu nedodání bezchybných inzertních podkladů objednatelem v termínu podle platného ceníku inzerce, event. v náhradním termínu, písemně stanoveném pracovníkem příjmu inzerce.

V termínu kratším než 11 kalendářních dnů před zveřejněním lze inzerce zrušit jen s přihlédnutím k aktuálním podmínkám a možnostem Mediálního zastupitele, resp. zastoupeného titulu/média. V takovém případě bude objednateli účtována plná cena inzerce tak, jako by byl otištěn. Plná cena inzerce bude též účtována v případě vyřazení objednaného inzerce z tisku z důvodu nedodání bezchybných inzertních podkladů objednatelem v termínu podle platného ceníku inzerce, event. v náhradním termínu, písemně stanoveném pracovníkem příjmu inzerce. Rozhodující pro posouzení data převzetí storna je ve všech případech den doručení storna do oddělení příjmu inzerce Mediálního zastupitele a čas, ohraničený pracovní dobou v příjmu inzerce, která je v pracovních dnech od 8 do 17 hod. Toto ustanovení se týká i storna zaslaného faxem či e-mailem.

Online inzerce (studenta.cz a další obsahové weby zastupované Mediálním zastupitelem)

Není-li v potvrzení objednávky uvedeno Mediálním zastupitelem jinak, platí při zrušení objednávky následující storno podmínky:

– při zrušení objednávky do 20 pracovních dnů od požadovaného spuštění kampaně 50% z ceny uvedené v objednávce;

– při zrušení objednávky do 15 pracovních dnů od požadovaného spuštění kampaně 70% z ceny uvedené v objednávce;

– při zrušení objednávky do 10 pracovních dnů od požadovaného spuštění kampaně 80% z ceny uvedené v objednávce;

– při zrušení objednávky v době kratší než 10 dnů od požadovaného spuštění kampaně nebo později 100% z ceny uvedené v objednávce;

– u dlouhodobých kampaní (min. běh 3 a více měsíců) bude účtován rozdíl v ceně mezi ceníkovou cenou a poskytnutou slevou.

Mediální zastupitel může v potvrzení objednávky uvést odlišné storno podmínky, než které jsou stanoveny v předchozím ustanovení těchto Obchodních podmínek.

10. REKLAMACE

a)  Reklamovat inzerci je možno písemně do 14 dnů po jejím zveřejnění.
b)  Objednatel má v případě zčásti nebo zcela nečitelné, nesprávné nebo neúplné inzerce nárok na náhradní uveřejnění nebo slevu. Způsob náhradního plnění je na rozhodnutí Mediálního zastupitele. V případě, že Mediální zastupitel poskytne slevu, pak vždy v tom rozsahu, v jakém byl účel inzerce omezen.
c)  Objednatel nemá nárok na reklamaci odlišné barevnosti své inzerce, pokud současně s podklady pro otištění inzerce nedodal barevný kontrolní výtisk tištěné inzerce na hardproof médiu.
d)  Pokud objednatel převezme odpověď na inzerci pod značkou, je případná reklamace bezpředmětná. Důvodem k reklamaci rovněž není skutečnost, že objednatel neobdrží na svoji řádně zveřejněnou inzerci odpověď.
e) Při zadání opakované inzerce se stejným motivem je objednatel povinen zkontrolovat po každém zveřejnění její správnost a úplnost. Mediální zastupitel neuzná reklamaci v tom případě, kdy se při opakované inzerci objevil tentýž nedostatek, aniž na něj byl Mediální zastupitel bezprostředně po předchozím uveřejnění upozorněn.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a)  Reklamní články uveřejňuje Mediální zastupitel výhradně v souladu s platným zněním zákona o regulaci reklamy a Kodexem reklamy jednotlivých titulů/médiích jím zastupovaných.
b)  Mediální zastupitel shromažďuje a předává objednateli došlé odpovědi na inzerci pod značkou průběžně v době 4 týdnů ode dne zveřejnění. Po této době není povinen došlé odpovědi ani evidovat, ani uchovávat.
c)  Pravidla pro zveřejňování kuponové inzerce ve všech titulech zastupovaných Mediálním zastupitelem, jsou uvedena na jednotlivých kuponech. Ceny uvedené na kuponech jsou konečné a nevztahují se na ně žádné další slevy, příplatky ani provize.
d)  Mediální zastupitel zaručuje pro všechny jím zastupované tištěné tituly standardní jakost tisku inzerce limitovanou kvalitou dodaných inzertních podkladů, vstupního materiálu k tisku a tiskařskými normami.
e)  Mediální zastupitel odpovídá pouze za škodu, která vznikla porušením jeho právních povinností, resp. povinností vyplývajících z těchto Obchodních podmínek či dalších ujednání na tyto Obchodní podmínky navazujících. Mediální zastupitel a objednatel se dohodli, že úhrnná předvídatelná škoda takto vzniklá může činit maximálně 50.000 Kč.
f)  Od ustanovení výše uvedených Obchodních podmínek je možno se odchýlit pouze na základě písemné dohody.
g)  Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2019.
Dodatek č. 1 k Obchodním podmínkám Mediální zastupitelství R MEDIA, spol. s r.o. (dále jen „Dodatek“ a „Obchodní podmínky“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

a)  Tento Dodatek upravuje či doplňuje Obchodní podmínky pro účel uveřejňování internetové inzerce na webových stránkách, tabletech a jiných mobilních zařízeních (dále jen „​servery“​), mediálně zastupovaných Mediálním zastupitelem (dále jen „​provozovatel“​).
b)  Součástí tohoto dodatku jsou aktuálně platné ceníky internetové inzerce, uveřejněné na http://studenta.cz/mediakit.

II. MONITORING INZERCE

a)  Informace o návštěvnosti serveru, na němž je reklama prodávána, jsou auditovány nezávislým auditem NetMonitor.
b)  Provozovatel umožní na základě písemného vyžádání objednateli internetové inzerce bezplatný přístup do online reklamního systému zobrazujícího statistiky počtu zobrazení, prokliků a efektivity jeho reklamní kampaně na základě objednané inzerce.

III. PODKLADY K UVEŘEJNĚNÍ INZERCE

a) Objednatel se zavazuje nejpozději 5 pracovních dní před požadovaným uveřejněním inzerce zaslat provozovateli objednávku a minimálně 3 pracovní dny před požadovaným uveřejněním inzerce provozovateli dodat podklady k inzerci standardních reklamních formátů, a to v elektronické formě ve formátech GIF, Flash, HTML, JPG tak, aby nebyly nutné další úpravy ze strany provozovatele. Podklady pro nestandardní formáty je nutné dodat k otestování minimálně 5 pracovních dní před požadovaným zveřejněním. Pokud poklady přesáhnou datovou velikost uvedenou v technické specifikaci uvedené v ceníku inzerce, bude objednateli tento datový přesah účtován, a to až do výše 20 % z ceny reklamní pozice.

b)  Mediální zastupitel může objednatele upozornit na chybné zpracování dodaných podkladů a stanovit mu přiměřenou lhůtu k nápravě.
c)  V případě pozdního dodání podkladů či dodání podkladů chybných Mediální zastupitel neodpovídá za škody tímto objednateli či třetím osobám způsobené.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

a)  Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den uveřejnění inzerce, resp. den ukončení reklamní kampaně. V případě, že inzerce (reklamní kampaň) je uveřejněna po dobu dvou a více kalendářních měsíců, může Mediální zastupitel fakturovat dílčím způsobem tak, že za každý kalendářní měsíc, v němž je kampaň realizována, bude fakturována skutečně realizovaná část inzerce, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění takovéto části inzerce se rozumí vždy poslední den v průběžném kalendářním měsíci, ve kterém byla inzerce uveřejněna, a poslední den uveřejnění inzerce v konečném kalendářním měsíci.
b)  Mediální zastupitel může žádat platbu předem. V takovém případě není povinen kampaň spustit dříve než 1 pracovní den po připsání příslušné částky na účet Mediálního zastupitele.
c)  V případě prodlení objednatele s úhradou ceny inzerce (reklamní kampaně) je Mediální zastupitel oprávněn pozastavit poskytování kampaně a taková kampaň se považuje za ukončenou z důvodů na straně objednatele. Objednatel je v takovém případě oprávněn žádat úhradu smluvní pokuty ve výši hodnoty inzerce zdůvodů na straně objednatele neuskutečněné, avšak řádně objednané kampaně. Objednatel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit do 7 dnů ode dne výzvy Mediálního zastupitele. Po řádné úhradě faktury či zálohové proforma faktury je možné se dohodnout na pokračování kampaně, je-li to s ohledem na neobsazenost reklamního prostoru zprostředkovaného Mediálním zastupitelem i nadále možné. V takovém případě se nárok na smluvní pokutu neuplatní.

V. REKLAMACE

a)  V případě, že provozovatel konkrétního média zastoupeného Mediálním zastupitelem nedodrží počet impresí garantovaný objednávkou, má objednatel právo požadovat slevu nebo kompenzační plnění. Nárok na slevu nebo kompenzační plnění uplatní objednatel písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení kampaně.
b)  Pro účely stanovení nároku na slevu nebo kompenzační plnění je rozhodující evidence on-line inzertního systému provozovatele tohoto média (provozovatel online serveru).
c)  Pokud objednatel uplatní u Mediálního zastupitele oprávněný nárok na kompenzační plnění, Mediální zastupitel jej poskytne ve výši nedočerpaného počtu impresí.
d)  Pokud není dohodou obou stran stanoveno jinak, bude kompenzační plnění zrealizováno bez zbytečného odkladu po obdržení a odsouhlasení písemného nároku, a to až do splnění objemu stanoveného v odstavci V. písmeno c/ tohoto dodatku.
e)  Jestliže objednatel uplatní u Mediálního zastupitele oprávněný nárok na slevu z ceny kampaně, bude tato sleva stanovena na základě poměru skutečně realizovaného a objednaného počtu impresí. Částku odpovídající této slevě Mediální zastupitel poukáže objednateli formou dobropisu.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a)  Od ustanovení tohoto dodatku je možno se odchýlit pouze na základě písemné dohody.
b)  Skutečnosti, které nejsou upraveny objednávkou ani tímto dodatkem, se řídí Obchodními podmínkami v aktuálním znění uveřejněném na ​www.rmedia.cz​.